tyrnava-0486.jpg

Etusivu / Palvelut / Asuminen, rakentaminen ja ympäristö / Rakennusvalvonta / Rakentaminen asemakaava-alueelle

Rakentaminen asemakaava-alueelle

 asuminen jne-4016.jpg

Rakennustapaohjeita

Korjausrakentaminen

Ohjeita ja artikkeleita: www.rakennusperinto.fi - uutiset

RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

4.1. Suunnittelutarvealueet

Suunnittelutarvealueita ovat mm. kyläalueet, alueet, joilla on erityisiä ympäristöarvoja ja kunnan osa-alueet, joilla on odotettavissa rakentamispaineita.

Suunnittelutarvealueella on voimassa kaksivaiheinen lupamenettely: Rakennusluvan myöntäminen edellyttää, että rakentaminen ei haittaa kaavoitusta, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä, on sopivaa maisemalliselta kannalta ja ei vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan myöntää Tyrnävän kunnanhallitus. Lupapäätös lähetetään tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle..

Suunnittelutarvealueella luvan arviointi perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä säädettyihin erityisiin edellytyksiin sen lisäksi, mitä luvan edellytyksistä muutoin säädetään.

Uudisrakentamisesta lisää tietoa Tyrnävän kunnan rakennusvalvonnan kotisivuilla.
Tyrnävän kunnan asemakaava-alueen ulkopuolisen rakentamisen tarkat määräykset esittelee Tyrnävän rakennusjarjestys 2002 (pdf).