tyrnava-0312.jpg

Esiopetus

Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen perusopetuslain muutoksen myötä lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kuusivuotiaalla, seuraavana vuonna perusopetuksensa aloittavalla lapsella on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Lapsen tulee osallistua laissa säädettyyn opetukseen, johon hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautta. Esiopetuksessa noudatetaan Tyrnävän kunnan esiopetussuunnitelmaa. Esiopetusta annetaan 19 tuntia viikossa. Esiopetus noudattaa koulujen työjärjestystä.

Esiopetuksen tehtävänä on edistää ja tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista; lähtökohtana ovat lapsen omat oppimismahdollisuudet ja vahvuudet. Tärkeää on, että lapsen tervettä itsetuntoa vahvistetaan myönteisten oppimiskokemusten avulla ja lapselle tarjotaan tilaisuus monipuoliseen vuorovaikutukseen ja leikkiin toisten lasten ja aikuisten kanssa. Esiopetuksen tarkoituksena on rikastuttaa lapsen kokemusmaailmaa ja auttaa häntä suuntautumaan uusiin kiinnostuksen kohteisiin. Esiopetuksessa noudatetaan Tyrnävän kunnan esiopetussuunnitelmaa, jonka pohjalta tehdään yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat. Jokaiselle lapselle tehdään henkilökohtainen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa.

Esiopetus järjestetään sivistystoimen alaisuudessa Käpytikan, Juustomestarin ja Tenavatalon päiväkodeissa sekä Murron ja Kirkkomännikön kouluilla. Päiväkotien esiopetusryhmiin hakeutuvat päivähoitoa tarvitsevat lapset, jolloin päivähoito ja esiopetus voidaan toteuttaa samassa paikassa.

Päivähoidossa olevien esikoululaisten kuljettamisesta vastaavat huoltajat silloin kun esiopetus ja päivähoito tapahtuvat samassa paikassa. Tyrnävän kunta järjestää kaikkien sellaisten esi- ja peruskoulua käyvien oppilaiden kuljetuksen, joilla on perusopetuslain 32§:n mukaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Esikoululaisella koulumatkan on oltava yhteen suuntaan yli 4 km. Kuljetusjärjestelyistä vastaa sivistysjohtaja Jouni Kurkela. Kts. Koulukuljetusperiaatteet-dokumentti yläpuolella.

Esiopetus ja päivähoito

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, muodostuu esikoululaisen päivähoitomaksu seuraavasti:

  • Jos päivähoidon tarve esiopetuksen lisäksi on alle 5 tuntia/päivä, maksu on osapäivähoito-maksu.
  • Jos päivähoidon tarve esiopetuksen lisäksi on yli 5 tuntia/päivä, maksu on 85% kokopäivä-hoitomaksusta.
  • Jos hoitopäiviä on 10-15 pv/kk, jaetaan kk-maksu 20:llä ja kerrotaan hoitopäivien määrällä.

Koulun lomien (syys-, joulu-, hiihto- ja kesäloman) aikana peritään hoidontarpeen ja maksuasetuksen mukainen päivähoitomaksu.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu helmikuussa. Maksuttomaan esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti Tyrnävän kunnan kotisivuilta, josta löytyy sähköinen päivähoitohakemus. Valitse saatavilla olevista palveluista Esiopetukseen ilmoittautuminen. Mikäli lapsella on esiopetuksen lisäksi päivähoidon tarve, täytä myös Lisää päivähoitopaikka-osio. Mikäli huoltajalla ei ole käytössä internetliittymää, paperilomakkeen saa päiväkodeista tai kouluilta.

Yhteystiedot

Päiväkoti Juustomestari (Kirkonkylä): Pauliina Sikkilä p. 044 4971 052
Kirkkomännikön koulu (Kirkonkylä): Jani Alakangas p. 044 4971 238
Päiväkoti Käpytikka (Murto): Riitta Kangasniemi p. 050 3686 014
Murron koulu: Antti Yrttiaho p. 044 4971 002
Päiväkoti Tenavatalo, Temmes: Helena Ojanperä p. 044 4971 026