tyrnava-0312.jpg

Erityisvarhaiskasvatus - Tuen kolme tasoa

Yleinen tuki

Jokainen lapsi tarvitsee kehityksessään yksilöllistä tukea. Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen edellyttää kasvatuskumppanuutta vanhempien kanssa. Lapsen etu on, että koko kasvatusyhteisö toimii hyvässä yhteistyössä keskenään. Hyvä lapsen kehityksen tunteminen on tärkeä osa laadukasta varhaiskasvatusta. Lapsen ikätason ja tarpeiden mukaiset ryhmäkoot, osaava henkilökunta, monimuotoiseen ryhmätoimintaan soveltuvat tilat sekä toiminnan yleinen suunnittelu ja kehittäminen ovat laadukkaan varhaiskasvatuksen perusta. Käytännössä yleinen tuki tarkoittaa toimintaympäristön muokkaamista juuri sen hetkisen lapsiryhmän tarpeita vastaavaksi ja esim. toiminnan eriyttämistä pienryhmiin.

Tehostettu tuki

Lasten tuen tarve on vuosien saatossa moninaistunut ja lisääntynyt, joten selvää rajaa tehostetun tuen ja erityisen tuen välillä on vaikea määrittää. Tehostettuun tukeen liittyy ennalta ehkäisevä, lapsen kehityksen riskitekijöiden tunnistamiseen pyrkivä näkökulma. Sitä tarjotaan, kun vanhempien tai varhaiskasvatuksen lähityöntekijöiden huoli lapsen kehityksestä herää ja kun yleisen tuen muodot eivät ole enää riittäviä. Ennen tehostetun tuen antamista käydään keskustelu lapsen tuen tarpeesta (havainnointiin perustuva) sekä yleisen tuen riittävyydestä yhteistyössä vanhempien, varhaiskasvatuksen lähityöntekijöiden, kelton ja tarvittavien muiden asiantuntijoiden kanssa (pedagoginen arvio). Tehostetun tuen tavoitteet ja menetelmät kirjataan Vasuun ja lapsen tukeen liittyvä lisäsivu täytetään asianmukaisesti tai tehdään tehostetun tuen liite esiopetuksen oppimissuunnitelmaan.

Erityinen tuki

Erityisen tukea tarvitaan silloin, kun tehostetun tuen menetelmät eivät riitä tai lapsen tuen tarve osoittautuu pitkäkestoiseksi tai tiiviiksi. Havaintojen perusteella käydään keskustelua tuen tarpeesta / tukimuodoista ja arvioidaan tehostetun tuen vaikutuksia yhteistyössä huoltajien, varhaiskasvatuksen lähityöntekijöiden, kelton ja tarvittavien muiden asiantuntijoiden kanssa (pedagoginen selvitys). Myös ne lapset, jotka ovat saaneet asiantuntijalausunnon jo ennen varhaiskasvatukseen osallistumista kuuluvat suoraan erityisen tuen piiriin. Erityiseen tukeen kuuluvien lasten vasuun tehdään erillinen varhaiskasvatuksen HOJKS, jossa kuvataan, miten asiantuntija-arvioissa esitetyt suositukset ja tukitoimet toteutetaan, lisäksi tavoitteet kirjataan Vasuun ja täytetään tukeen liittyvä lisäsivu asianmukaisesti. Esiopetuksessa oleville tehdään oma HOJKS (Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), joka on yhdenmukainen perusopetuksen HOJKS:n kanssa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma sekä eri tahoilla laaditut kasvatus-, ja kuntoutussuunnitelmat sovitetaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi päivähoidon, esiopetuksen ja koulun alkaessa sekä muissa siirtymävaiheissa huolehditaan lapsen saaman tuen jatkuvuudesta.