tyrnava-0486.jpg

Päivähoitomaksut 1.8.2016 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 29.11.2015 annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkastetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, 1411 / 2015). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksiin ja tulorajat ansiotasoindeksiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 746/1992 tarkemmin säädetyllä tavalla.

Tulorajat 1.8.2016 alkaen

 Perheen koko/henkilöä  Bruttotuloraja €/kk  Maksuprosentti
2 1 403 € 11,5
3 1 730 € 9,4
4 2 053 € 7,9
5 2 191 € 7,9
6 2 328 € 7,9


Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi (6), lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 1.8.2016 lähtien 138 € kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 290 €/kk. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 261 €/kk ja perheen muista lapsista 20% nuorimman lapsen kokopäivähoidon maksusta. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 €.

Perhekokoa määritellessä otetaan huomioon yhteistaloudessa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja päätulot sekä verosta vapaat tulot. Mukaan on liitettävä myös selvitys saatavista lomarahoista. Jos selvitystä ei ole, lisätään kuukausituloihin 5%. Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen elatusavut/-tuet otetaan tuloina huomioon.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään varhaiskasvatuksen alkaessa esitettyjen tositteiden perusteella toistaiseksi. Mikäli tositteet puuttuvat tai asiakas antaa luvan, määrätään hoitomaksuksi hoitoajan mukainen korkein maksu. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tarkistetaan vuosittain. Perheellä on velvollisuus ilmoittaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tarkistamista varten; mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat, mikäli perheen koko muuttuu. (Tuloselvityslomake varhaiskasvatuksen asiakasmaksua varten).

Sähköinen päivähoitohakemus-linkistä löytyy maksulaskuri, jonka avulla voi arvioida tulevaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.

Maksuasetuksen mukaan osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidonmaksua alempi maksu.

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen 20 h /viikko 60% kokopäivähoidon maksusta

Osapäiväisen tai osa-aikaisen päivähoitomaksusopimuksen voi tehdä:
• 5 h /päivä, päivähoitomaksu 60 % kokopäivähoitomaksusta (osapäivähoito),
• 10 - 15 päivää kuukaudessa, jaetaan kuukausimaksu 20:lla ja kerrotaan hoitopäivien määrällä. (osa-aikainen päivähoito)
Osa-aikaisen päivähoitosopimuksen voi tehdä vain kokopäiväisessä päivähoidossa olevasta lapsesta, poikkeuksena esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tarvitseva lapsi). Osa-aikaisen päivähoito-maksusopimuksen tulee olla voimassa vähintään 3 kuukautta.

Esikoululaisen päivähoitomaksu

• esiopetus 20 h / viikko on maksuton
• jos päivähoidontarve esiopetuksen lisäksi on alle 5 h/ päivä, maksu osapäivähoitomaksu
• jos päivähoidontarve esiopetuksen lisäksi on yli 5 h / päivä, maksu on 85% kokopäivähoitomaksusta
• jos hoitopäiviä on 10-15 päivää / kuukausi, jaetaan kuukausi maksu 20:llä ja kerrotaan hoitopäivien määrällä
Koulujen lomien (syys-, joulu-, hiihto- ja kesälomien) aikana peritään hoidontarpeen mukainen maksuasetuksen mukainen päivähoitomaksu (alle 5 h/ päivä, maksu osapäivähoitomaksu, yli 5 h / päivä, maksu kokopäivähoitomaksu)

Loma- aikojen maksut ja maksuhyvitykset

• kesä-, heinä- ja elokuulta hyvitetään kirjallisesti ennalta ilmoitetut loma-ajat
• muilta loma-ajoilta (syys-, joulu- ja kevät) poissaoloja ei hyvitetä

Perhepäivähoidossa

Jos perhepäivähoitaja on sairauden, loman tai muun poissaolon vuoksi estynyt hoitamasta lasta ja
on
• lapselle nimetty varahoitopaikka -> ei hyvitystä hoitomaksusta
• lapselle ei ole nimetty varahoitopaikkaa ja vanhemmat järjestävät hoidon itse -> kyseiset päivät hyvitetään päivähoitomaksusta.

Poissaolot

Kun lapsi on sairauden johdosta pois hoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan. Kun lapsi on sairautensa johdosta pois päivähoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä.
Kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta pois kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Tilapäinen päivähoito

Mikäli päivähoitoyksiköissä on vapaita paikkoja, ne voivat tarjota tilapäistä varhaiskasvatusta. Tilapäishoitopäiviä voi olla enintään 5 päivää/kuukaudessa/lapsi.
Tilapäishoitopäivien maksu:
• kokopäivähoito 17€ / päivä
• osapäivähoito 10 € / päivä

Laskuttajan yhteystiedot

Palvelusihteeri Heli Pöllänen p. 050 3165 938