tyrnava-0312.jpg

Etusivu / Palvelut / Kasvatus- ja opetuspalvelut / Varhaiskasvatus / Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki on muuttunut 1.3.2017 alkaen. Laissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (hyväksytty 29.12.2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Varhaiskasvatuslaissa tarkoitetussa päiväkoti- ja perhepäivähoitona järjestettävästä varhaiskasvatuksesta voidaan määrätä kuukausimaksu. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen (vähintään 35 tuntia viikossa) kuukausi maksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kunta voi kuitenkin määrätä 7§:ssä säädetyn enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisessä käytettävät tulorajat ja maksuprosentit 1.3.2017 lähtien ovat seuraavat:          

 Perheen koko/ henkilöä  Bruttotuloraja €/kk   Maksuprosentti
 2   1 915 € 11,5
 3  1 915 € 9,4
 4  2 053 € 7,9
 5  2 191 € 7,9
 6  2 328 € 7,9

Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138€ kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Perhekokoa määritellessä otetaan huomioon yhteistaloudessa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.
Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja päätulot sekä verosta vapaat tulot. Mukaan on liitettävä myös selvitys saatavista lomarahoista. Jos selvitystä ei ole, lisätään kuukausituloihin 5 %. Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen elatusavut/-tuet otetaan tuloina huomioon. Päivähoitomaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen veronalaisista ansio- ja pääomatuloista sekä verosta vapaista tuloista.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikossa, saa kuukausimaksu olla enintään 60 prosenttia 5§:n mukaan määräytyvän kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia mutta alle 35 tuntia, tulee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. Varhaiskasvatuksen maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus.
Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta.

Maksuluokat ovat:

Käytössä olevat tunnit/kk  Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta   Hoitopäivän keskim. pituus, mikäli lapsi hoidossa kaikkina toimintapäivinä
0-80 50 % alle 4 h
81-105 60 % alle 5 h
106-120 75 % alle 5 h 30 min
121-150 90 % alle 7 h
151- 100 % yli 7 h

  
Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen osalta enintään 290€ kuukaudessa.
Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5§:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 90 % nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. Lasta koskevaa 27 € /kk pienempää maksua ei peritä.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään varhaiskasvatuksen alkaessa esitettyjen tositteiden perusteella toistaiseksi. Mikäli tositteet puuttuvat tai asiakas antaa luvan, määrätään hoitomaksuksi hoitoajan mukainen korkein maksu. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tarkistetaan vuosittain. Perheellä on velvollisuus ilmoittaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tarkistamista varten; mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat, mikäli perheen koko muuttuu. (Tuloselvityslomake varhaiskasvatuksen asiakasmaksua varten).
Sähköinen päivähoitohakemus-linkistä löytyy maksulaskuri, jonka avulla voi arvioida tulevaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.

Esiopetusikäisellä lapsella, joka tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, maksuluokat ovat:

Käytössä olevat tunnit/kk   Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta  Hoitopäivän keskim. pituus, mikäli lapsi hoidossa kaikkina toimintapäivinä
     vain maksuton esiopetus 4 h/pvä
0-70 50 % alle 3 h 30min
71-100 60 % alle 5 h
101- 85 % yli 5 h

 
Esiopetusaikaa (4 tuntia/päivä) ei huomioida laskutuksessa ja maksuluokan valinnassa.

Hoitoajat varataan ja poissaolot ilmoitetaan sähköisesti
Huoltajat varaavat hoitoajat heidän käyttöönsä tulevan sähköisen varauskalenterin kautta. Varauskalenteri lukittuu kolmen viikon jaksoissa (vuorohoidossa kuuden viikon jaksoissa), päiväkodista annetun ohjeen mukaisesti.
Lukitusajalle ei ole mahdollista tehdä uusia hoitoaikavarauksia, eikä lukitusajalla olevia hoitoaikavarauksia voi muokata. Sairas- ja poissaolomerkinnän tekeminen on kuitenkin mahdollista. Lukitusajalla varmistetaan, että päiväkodilla on etukäteen tieto hoitoon tulevista lapsista. Tieto on ensiarvoisen tärkeää mm. aterioiden tilaamisessa, päiväkodin toiminnan ja henkilökunnan työvuorojen suunnittelussa.
Mikäli poissa - tai sairasilmoitus kohdistuu lukitusajalla olevaan ennalta varattuun hoitopäivään, varattu hoitoaika huomioidaan laskutuksessa.
Työstä johtuvat viime hetken pakolliset muutokset sovitaan tapauskohtaisesti päiväkodin johtajan kanssa.
Lisätietoja sopimuksen tekemisestä ja hoitoaikaperusteisesta laskutuksesta saa päiväkodin johtajilta.

Ajalla 1.3.-31.7.2017
Osapäiväisen tai osa-aikaisen päivähoitomaksusopimuksen voi tehdä:
• 5 h /päivä, päivähoitomaksu 60 % kokopäivähoitomaksusta (osapäivähoito),
• 10 - 15 päivää kuukaudessa, jaetaan kuukausimaksu 20:lla ja kerrotaan hoitopäivien määrällä. (osa-aikainen päivähoito)
Osa-aikaisen päivähoitosopimuksen voi tehdä vain kokopäiväisessä päivähoidossa olevasta lapsesta, poikkeuksena esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tarvitseva lapsi. Osa-aikaisen päivähoito-maksusopimuksen tulee olla voimassa vähintään 3 kuukautta.

Esikoululaisen päivähoitomaksu
• esiopetus 20 h / viikko on maksuton
• jos päivähoidontarve esiopetuksen lisäksi on alle 5 h/ päivä, maksu osapäivähoitomaksu
• jos päivähoidontarve esiopetuksen lisäksi on yli 5 h / päivä, maksu on 85% kokopäivähoitomaksusta
• jos hoitopäiviä on 10-15 päivää / kuukausi, jaetaan kuukausi maksu 20:llä ja kerrotaan hoitopäivien määrällä
Koulujen lomien (syys-, joulu-, hiihto- ja kesälomien) aikana peritään hoidontarpeen mukainen maksuasetuksen mukainen päivähoitomaksu (alle 5 h/ päivä, maksu osapäivähoitomaksu, yli 5 h / päivä, maksu kokopäivähoitomaksu)

Loma- aikojen maksut ja maksuhyvitykset
• kesä-, heinä- ja elokuulta hyvitetään kirjallisesti ennalta ilmoitetut loma-ajat
• muilta loma-ajoilta (syys-, joulu- ja kevät) poissaoloja ei hyvitetä

Perhepäivähoidossa
Jos perhepäivähoitaja on sairauden, loman tai muun poissaolon vuoksi estynyt hoitamasta lasta ja
on
• lapselle nimetty varahoitopaikka -> ei hyvitystä hoitomaksusta
• lapselle ei ole nimetty varahoitopaikkaa ja vanhemmat järjestävät hoidon itse -> kyseiset päivät hyvitetään päivähoitomaksusta.

Poissaolot
Kun lapsi on sairauden johdosta pois hoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan. Kun lapsi on sairautensa johdosta pois päivähoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä.
Kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta pois kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Tilapäinen päivähoito
Mikäli päivähoitoyksiköissä on vapaita paikkoja, ne voivat tarjota tilapäistä varhaiskasvatusta. Tilapäishoitopäiviä voi olla enintään 5 päivää/kuukaudessa/lapsi.
Tilapäishoitopäivien maksu:
• kokopäivähoito 17€ / päivä
• osapäivähoito 10 € / päivä

Laskuttajan yhteystiedot
Palvelusihteeri Heli Pöllänen
p. 050 3165 938