tyrnava-0312.jpg

Yksityinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuslain 11 a ja b §:ien muutos lapsen varhaiskasvatusoikeuteen ja päivähoitoasetuksen 1973/ 239 6§:n muutos yli kolme vuotiaiden lasten ja aikuisten suhdelukuun vaikuttavat myös yksityisen hoidon tuen perusteisiin ja euromääriin. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.8.2016.

Yksityinen varhaiskasvatus on yksityisen palveluntuottajan tuottamaa päiväkoti- tai perhepäivähoitoa tai perheen palkkaamaa työsopimussuhteista perhepäivähoitoa. Lisätietoja saa osoitteesta www.kela.fi -> Lapsiperheen tuet -> Yksityisen hoidon tuki.

Yksityisen hoidon tuen suuruus määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella. Jokaisella lapsella on subjektiivinen oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen vaikuttaa lapsen kanssa asuvien vanhempien tai muun huoltajan työskentely- ja opiskelutilanne. Tätä laajempi varhaiskasvatusoikeus on lapsella, jonka vanhemmat tai muu huoltaja työskentelee kokoaikaisesti, opiskelee päätoimisesti, toimii yrittäjänä, on omassa työssä, työskentelee osa-aikaisesti (työmatkoineen yli 20 tuntia viikossa) tai osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, kuntoutukseen tai muuhun vastaavaan toimeen.

Lisäksi lapsella voi olla erityinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Se voi perustua esimerkiksi lapsen kehitykseen ja tuen tarpeeseen, perheen olosuhteisiin tai muuhun lapsen etuun.

Jos lapsella on erityinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, yksityisen hoidon tuen hakijan täytyy pyytää hakemuksensa liitteeksi kunnan lausunnon lapsen kokopäiväisestä varhaiskasvatusoikeudesta. Muissa tilanteissa liitteitä ei tarvita.

Kela maksaa yksityisen hoidon tukea varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan

• hoitorahaa 173,74 €/kk/lapsi
• hoitolisää enintään 146,11 €/kk/lapsi (tulosidonnainen).

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan
• hoitorahaa 63,93 €/kk/lapsi
• hoitolisä puolitettuna

Esikouluikäinen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva lapsi

Lapsesta maksetaan pienempää hoitorahaa, jos hänellä on esiopetuksen lisäksi oikeus yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa. Hoitorahaa ei makseta, jos lapsi osallistuu vain esiopetukseen tai hänellä on oikeus esiopetuksen lisäksi enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen.

Perusopetukseen osallistuvasta lapsesta, joka kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piirin, maksetaan hoitoraha samalla perusteella kuin esiopetuksessa olevasta lapsesta.

Kuntalisä

Tyrnävällä tuetaan yksityistä varhaiskasvatusta maksamalla harkinnanvaraista yksityisen hoidon tuen kuntalisää Kelan maksaman lakisääteisen yksityisen hoidon tuen lisäksi. Kuntalisän maksamisen edellytyksenä on, että lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen 20h /viikko tai että hoidon tarve on kokopäiväinen. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän myöntämisperusteista ja määristä päätetään vuosittain sivistyslautakunnassa. Toimintakaudella 2016-2017 kuntalisää ei makseta heinäkuulta. Harkinnanvarainen yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan Kelan kautta.
Yksityisen hoidon tukea voidaan maksaa perheen jokaisesta varhaiskasvatus-oikeuden piiriin kuuluvasta lapsesta vanhempainrahakauden päättymisestä siihen saakka, kun lapsi siirtyy oppivelvollisena kouluun. Vanhemmat voivat hakea yksityistä varhaiskasvatusta haluamastaan yksityisestä päiväkodista/ hoitajalta. Tuki maksetaan alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman osoittamalle yksityisen hoidon tuottajalle. Perhepäivähoitajan tulee olla yli 18 vuotias. Hoitopaikan/ -hoitajan tulee olla kunnan hyväksymä. Perhepäivähoidosta vastaava aluepäiväkodinjohtaja hyväksyy yksityisen hoitajan. Yksityinen varhaiskasvatus on kunnan valvomaa toimintaa.
Yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalla / yksityisellä perhepäivähoitajalla sekä perheellä on ilmoitusvelvollisuus tuen myöntämiseen vaikuttavien olosuhteiden muuttumisesta. Tuki myönnetään perheelle, mutta se maksetaan varhaiskasvatuksen tuottajalle. Liikaa maksettu tuki peritään perheeltä takaisin.

Yksityiset päiväkodit

Vanhemmat hakevat paikkaa suoraan yksityisestä päiväkodista. Palveluntuottaja ja perhe sopivat keskenään varhaiskasvatuspalvelun ehdoista. Yksityisen hoidon tukea voi hakea vanhempi, joka asuu lapsen kanssa samassa taloudessa.
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä päiväkotihoidossa on:

  Enintään 20h /viikko  Kokopäivähoito  
alle 3-vuotias   338€ /lapsi /kk  614€ /lapsi/kk
yli 3-vuotias  140€ /lapsi /kk  253€ /lapsi/kk


Päiväkoti Karuselli ja päiväkoti Vekkuli

Päiväkodinjohtaja Suvi Malinen
Päiväkoti Karuselli
p. 040 7039 774

Päiväkoti Touhula Murto
Päiväkodinjohtaja Kaija Ahola
Päiväkoti Touhula, Murto
p. 044 4175 738
kotisivut

Yksityinen perhepäivähoito

Yksityinen perhepäivähoito voi tapahtua perhepäivähoitajan kotona tai perhe voi palkata kotiinsa työsopimussuhteisen hoitajan.
Yksityistä perhepäivähoitoa voi tuottaa myös yksityinen henkilö, joka korvausta vastaan tuottaa lasten perhepäivähoitoa. Tällöin perhepäivähoitaja tekee päivähoitolain 28 §:n mukaisen ilmoituksen kuntaan. Kunta hyväksyy palveluntuottajan ja ilmoittaa hänet Kelan rekisteriin tuen saajaksi. Yksityinen hoitaja hoitaa lapsia omassa kodissaan. Hoitoryhmässä voi olla enintään neljä kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien sekä lisäksi yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koulunkäynnin aloittanut lapsi.

Perhe voi palkata yksityisen perhepäivähoitajan hoitamaan perheen lapsia. Perhe etsii hoitajan itse. Kyseessä on työsuhde, jossa perhe on työnantaja ja hoitaja työntekijä. Perhe työnantajana vastaa työnantajan velvoitteista kirjallisen työsopimuksen mukaisesti. Yksityisen hoidon tuen saamisen ehtona on, että perhepäivähoitaja on täysi-ikäinen eikä ole kuulu lapsen kanssa samaan talouteen. Hoitajan tulee olla kunnan hyväksymä.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä yksityisessä perhepäivähoidossa on:

 Enintään 20h /viikko   Kokopäivähoito
 118€ /lapsi /kk  214€ /lapsi/kk

Aluepäiväkodinjohtaja Taina Määttä hyväksyy hoitajan ennen hakemuksen toimittamista Kelalle.

Lisätietoja antavat:
Varhaiskasvatusjohtaja
Eija Määttä p. 050 3413 925
Aluepäiväkodinjohtaja (yksityinen perhepäivähoito)
Taina Määttä p 050 3260295