tyrnava-0486.jpg

Etusivu / Ajankohtaista / Uutiset / Kotiäänestys kuntavaaleissa 2017

Kotiäänestys kuntavaaleissa 2017

6.3.2017

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja (tai omaishoidontuesta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettu sijaishoitaja), jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen kello 16. Ilmoitukset voi tehdä asiahallintavastaavalle puh. 050-3168773, palvelusihteerille puh. 050-3168791 tai 050-3165938 tai ilmoittautumisen voi lähettää keskusvaali-lautakunnalle postitse osoitteella Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä.

Liitteenä lomake.

Tiedostot


‹ Kaikki