tyrnävä-0455.jpg

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut


LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2018 alkaen

1.8.2018 alkaen astuu voimaan uudet varhaiskasvatuksen asiakasmaksut (1503/2016; 5§ ja 6§).

> Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, yhteenlaskettujen bruttotulojen ja palveluntarpeen mukaan. Maksun määräämiseen käytettävät tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2018 lähtien ovat seuraavat:

Perheen koko   Tuloraja €/kk    Maksuprosentti  Alimman maksun bruttotuloraja €/kk  Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk
 2 2102  10,7 2354 4803
 3 2713  10,7 2965 5414
 4 3080  10,7 3332 5781
 5 3447  10,7 3699 6148
 6 3813  10,7 4065 6514

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 142 euroa.

Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa nuorimman lapsen osalta olla enintään 289€ kuukaudessa. Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on 50 % nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta, enintään 145€. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Jos tulojen mukaan määräytyvä maksu lasta kohden on vähemmän kuin 27 €/kk, maksua ei peritä.

Perheen tulee ilmoittaa tulotiedot asiakasmaksun määrittelyä varten kahden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta Tyrnävän kunnan sähköisen asioinnin kautta. Huoltajat saavat tiedon kaikista päätöksistä sähköisen asioinnin kautta hyväksymällä palvelussa sähköisen tiedoksiannon. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Varhaiskasvatuksen asiointi tapahtuu sähköisesti. Asioinnista, esim. hakemuksesta/päätöksestä tulee kuittaus asiakkaan sähköpostiin.

> Linkki sähköiseen asiointiin


Mikäli tulotietoja ei toimiteta, asiakasmaksu määräytyy korkeimman maksuluokan mukaan. Asiakasmaksu peritään 11 kalenterikuukaudelta, kun lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa koko toimintakauden (1.8.-31.7). Jos perheen bruttotulot muuttuvat (+/- 10 %), tulee tehdä uusi tuloselvitys sähköisen asioinnin kautta uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämiseksi. Maksumuutokset tehdään aina seuraavan kuukauden alusta.

Jos perheen koko tai lapsen varhaiskasvatuksen tarve muuttuu tai paikka irtisanotaan, perheen on otettava yhteyttä lapsen varhaiskasvatusyksikön johtajaan. Myös näillä muutoksilla on vaikutusta asiakasmaksuun. Kunnassa on käytössä tuntiperusteinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Perheet tekevät sopimuksen palveluntarpeesta lapsen varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa. Sopimuksessa lapselle valitaan maksuluokka, joka rajaa lapsen kuukausittain käytössä olevan hoitoajan. Esiopetusaikaa (4 tuntia/päivä) ei huomioida laskutuksessa ja maksuluokan valinnassa. Palvelutarpeen sopimus on voimassa vähintään kolme kuukautta ja mahdolliset muutokset tehdään aina seuraavan kuukauden alusta.

Varhaiskasvatus käytössä olevat tunnit/kk   Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta
   Maksuttoman esiopetuksen
lisäksi käytössä
olevat tunnit/kk 
 Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta
0-80  50 %    
81-105  60 % 0-70  50 %
106-120  75 % 71-100  60 %
121-150  90 % 101-  85 %
151-  100 %    

Perheen kokoon huomioidaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka.

Maksun määrääminen toistaiseksi ja maksun tarkistaminen
Varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava silloin, kun:
1) perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut;
2) on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet;
3) lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu; tai
4) maksu osoittautuu virheelliseksi.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Hoitoajat varataan ja poissaolot ilmoitetaan myös sähköisesti
Huoltajat varaavat hoitoajat sähköisen varauskalenterin kautta, joka toimii Tieto Edu mobiili- ja web-sovelluksena. Maksuton mobiilisovellus on ladattavissa sovelluskaupasta nimellä Tieto Edu.

Linkki web-sovellukseen

Hoitoajat varataan Tieto Edussa yksiköstä annetun ohjeen mukaisesti. Työstä johtuvat viime hetken pakolliset muutokset sovitaan tapauskohtaisesti. Vanhemmat voivat tehdä sairas- ja poissaolomerkinnän suoraan Tieto Eduun. Mikäli poissa- tai sairasilmoitus kohdistuu lukitusajalla olevaan ennalta varattuun hoitopäivään, se ei vaikuta vähentävästi tuntikertymään.
Hoitoaikojen ilmoittamiskäytännön noudattaminen on ehdottoman tärkeää, koska yksiköissä pitää olla etukäteen tieto hoitoon tulevista lapsista. Tieto on ensiarvoisen tärkeää aterioiden tilaamisessa sekä päiväkodin toiminnan ja henkilö¬kunnan työvuorojen suunnittelussa.

Poissaolot ja sairaspoissaolot
Kun lapsi on sairauden johdosta poissa päivähoidosta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet asiakasmaksulain 7 a §:ssä säädetystä kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan.

Maksua ei myöskään saa periä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuslain 11 a §:n 8 momentissa tarkoitetulla tavalla sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan. Jos lapsi on muusta syystä poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Lisäksi pykälässä säädetään, että kun lasten päivähoidosta peritään maksu tilapäisen poissaolon ajalta, ei tilapäisen poissaolon johdosta järjestetyistä muista sosiaalipalveluista peritä maksua.

Kesäajalla (kesä-heinä-elokuu) ennalta määräaikaan mennessä ilmoitetut poissaolot hyvitetään asiakasmaksussa suhteutettuna tuntiperusteiseen palvelusopimukseen.

Tilapäiset hoitopäivät
Varhaiskasvatusyksiköt voivat tarjota tilapäistä päivähoitoa enintään 5 päivää/ kuukaudessa/ lapsi.
Tilapäishoitopäivien maksu: kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu 17 € / päivä, osa-aikaisen varhaiskasvatuksen (alle 5 t/ päivä maksu) 10 € / päivä

Avoin varhaiskasvatus
Avoimen varhaiskasvatustoiminnan maksu on 10€/lapsi/kuukausi.

Lisätietoja varhaiskasvatuspalveluista antavat päiväkotien johtajat.

Tuloselvitykset, maksupäätökset ja laskutus: palvelusihteeri Kaarina Lehtola p. 044 497 1022