tyrnävä-0455.jpg

Avoin varhaiskasvatus

Avoin varhaiskasvatus on muun varhaiskasvatuksen ohella toteutettua palvelua lapsiperheille. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta perustuu Tyrnävän kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tavoitteena on turvata lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset yhteistyössä vanhempien kanssa. Kasvattajien tehtävänä on edistää lasten hyvinvointia, vahvistaa toiset huomioon ottavia käyttäytymis- ja toimintatapoja sekä lisätä lasten itsenäistymistä.

Yhteisillä keskusteluilla ja yhteisesti tehdyillä sopimuksilla turvataan lapsen hyvinvoinnin edellytykset. Vanhempien kanssa käydään vasu- keskustelut. Jokaiselle lapselle tehdään lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan yhdessä sovitut kasvatustavoitteet sekä lapsen varhaiskasvatukseen liittyvät käytännön sopimukset. Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan ja arvioidaan toimintavuoden aikana perustuen vuoden aikana tehtyihin havaintoihin.

Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on
• tukea lapsen itsetunnon kehitystä ja itsenäistymistä
• tarjota lapsille monipuolista, suunniteltua ja ohjattua toimintaa
• tukea lasta toimimaan sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä
• herättää myönteistä suhtautumista uuden oppimiseen
• tukea perheitä lasten hoidossa ja kasvun tukemisessa silloin, kun perheellä ei ole tarvetta kokopäiväiseen hoitoon ja lapselle valitaan kotihoito.

Turvalliset ja pysyvät ihmissuhteet edistävät lapsen hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen päämäärien toteutuminen edellyttää, että toiminnan toteuttaminen varhaiskasvatuspalveluissa rakentuu vanhempien ja henkilöstön keskinäiselle luottamukselle ja mahdollisuudelle asettaa lasten kasvatukselle yhteisiä tavoitteita. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että varhaiskasvatustoiminta rakentuu lapsen hyvinvointia edistävien tekijöiden varaan. Lasten mielenkiinnon kohteet ohjaavat kasvattajien toiminnan suunnittelua.

Avoimen varhaiskasvatuspalvelun piiriin kuuluvien lasten ja heidän perheidensä on mahdollista saada tarvittaessa myös varhaiserityiskasvatuksen tukea lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta-aika on syyskuun alusta toukokuun loppuun. Koulujen loma-aikoina ei ole toimintaa. Ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa, kolme tuntia / kerta. Avoimissa varhaiskasvatusryhmissä lapset syövät omia eväitä.

Tyrnävän kunnan tarjoama avoin varhaiskasvatustoiminta on maksullista. Kuukausimaksu avoimessa varhaiskasvatusryhmässä on 10€ /lapsi /kk. Osallistuminen avoimeen varhaiskasvatustoimintaan ei vaikuta kotihoidontukeen.

Hakemuksen avoimeen varhaiskasvatustoimintaan täytetään sähköisesti Sähköinen päivähoitohakemus- linkin kautta.