tyrnävä-0455.jpg

Erityisvarhaiskasvatus

Toisinaan lapsi tarvitsee tavallista enemmän tukea kasvulleen ja oppimiselleen. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä tueksi tai, jos hänen kasvun ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet sairauden, vamman tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi tukea tarvitsevat lapset, joiden puheen kehitys on viivästynyt tai, joilla on muita kielenkehitykseen liittyviä ongelmia. Tuen tarve voi olla myös lapsilla, joilla on oppimisvalmiuksiin liittyviä riskitekijöitä

Tyrnävän varhaiserityiskasvatus toteutuu inkluusio- periaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään lapsen lähiympäristöön eli siihen päiväkotiin, perhepäivähoitoon tai muuhun varhaiskasvatusyksikköön, jota lapsi käyttää. Tuen antaminen aloitetaan välittömästi, kun tuen tarve havaitaan. Huoltajien tarjoama tuki lapsen tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää.

Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan rakentamalla oppimisympäristö lapsen tuen tarpeet huomioiden, jotta hänellä olisi mahdollista osallistua ryhmän toimintaan aktiivisena toimijana ja osallistujana. Näin lapsi saa kokemuksen ryhmään kuulumisesta ja mahdollisuuden vaikuttaa ryhmässä täysivaltaisena ryhmän jäsenenä. Lapsen tuen tarpeisiin vastataan arjessa myös muilla pedagogisilla, rakenteellisilla ja hyvinvointia tukevilla järjestelyillä.

Tiivis yhteistyö lapsen huoltajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajien (veo), muiden varhaiskasvatuksen työntekijöiden sekä monialaisten ammattilaisten välillä on tärkeää tuen suunnittelussa ja sen toteutumisessa sekä arvioinnissa. Varhaiskasvatuksessa kehityksen ja oppimisen tuki perustuu tuen kolmeen tasoon. Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana on huoltajien ja varhaiskasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu tai lapsen aiemmin todettu tuen tarve. Lapsi voi tarvita tavallista enemmän tukea kehityksen eri osa-alueilla eripituisia aikoja. Tuen tarve voi syntyä myös tilanteessa, jossa lapsen kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa hänen terveyttään tai kehitystään.

Tyrnävällä toimii kaksi kiertävää varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (veo). Veo on varhaiskasvatuksen työntekijä, joka tukee varhaiskasvatuksen henkilökuntaa työssään seuraamalla ja osallistumalla lapsiryhmän toimintaan ja antamalla konsultaatioapua. Veo toimii linkkinä lapsen kuntoutuspalveluiden ja varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä huoltajien välillä. Hänen tehtävänä on myös suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen saamaa tukea yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä terapeuttien kanssa.

Tyrnävän kunnan kiertävinä varhaiskasvatuksen erityisopettajina toimivat Laura Väätäinen p. 050 3043 530 ja Anna Sivonen p. 050 4316 198