tyrnävä-0455.jpg

Tuen kolme tasoa

Yleinen tuki

Jokainen lapsi tarvitsee kehityksessään yksilöllistä tukea. Yhdessä huoltajien kanssa tuetaan lapsen kehitystä ja oppimista. Huoltajat tuntevat oman lapsensa vahvuudet ja osaavat kertoa millainen lapsi on persoonana. Varhaiskasvatuksen henkilöstö tuntee lapsen kehityksen ammatillisesta näkökulmasta ja osaa tukea lasta kehityksen askeleilla. Koko kasvatusyhteisö toimii hyvässä yhteistyössä keskenään. Ryhmiä rakennettaessa otetaan huomioon lapsen ikätaso ja tarpeet. Lapsiryhmät toimivat päivän aikana pienryhmissä, mikä mahdollistaa lapsen kuulluksi tulemisen ja aktiivisen osallistumisen. Monimuotoiseen ryhmätoimintaan soveltuvat tilat mahdollistavat toimintaympäristön muovaamisen juuri sen hetkisen lapsiryhmän tarpeita vastaavaksi. Yleinen tuki tarkoittaa siis laadukasta varhaiskasvatusta, johon jokaisella lapsella on oikeus.


Tehostettu tuki

Lasten tuen tarve on vuosien saatossa moninaistunut ja lisääntynyt. Tehostettuun tukeen liittyy ennalta ehkäisevä, lapsen kehityksen riskitekijöiden tunnistamiseen pyrkivä näkökulma. Tarjoamme tehostettua tukea välittömästi, kun huoltajien tai henkilöstön huoli lapsen kehityksestä herää ja kun yleisen tuen muodot eivät ole enää riittäviä. Ennen tehostetun tuen aloittamista käydään havaintoihin perustuva keskustelu lapsen tuen tarpeesta ja yleisen tuen riittävyydestä huoltajien, lastentarhanopettajan, veon sekä muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa.


Erityinen tuki

Erityistä tukea tarvitaan silloin, kun tehostetun tuen menetelmät eivät riitä tai lapsen tuen tarve osoittautuu pitkäkestoiseksi tai/ja tiiviiksi. Havaintojen perusteella käydään keskustelua tuen tarpeesta ja tukimuodoista sekä arvioidaan tehostetun tuen vaikutuksia huoltajien, lastentarhanopettajan, veon ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. Myös ne lapset, jotka ovat saaneet vahvan diagnoosin (OYS/Tahkokangas) jo ennen varhaiskasvatukseen osallistumista kuuluvat suoraan erityisen tuen piiriin.